Salgs- og Leveringsbetingelser for  NSJ Landskab & Anlægs ApS’s kunder:

Vedståelse: 

Tilbuddet er gældende i 30 dage hvis andet ikke er beskrevet i tilbuddet.

Tilbuddet:

Tilbud indeholder kun det i tilbuddet beskrevet arbejde og det er kundens ansvar at tjekke om mængder og materiale er som ønsket. Ved ændringer eller tilføjelser skal der laves et revideret tilbud. Ekstra tilbud eller aftaleseddel.

Myndigheds behandling:

Hvis ikke andet er aftalt sørger køber for eventuel nødvendig godkendelse af projektet, herunder indhentning af byggetilladelse og færdigmelding af byggeriet hos kommunen.

Skjulte hindringer:

Der tages forbehold mod skjulte hindringer, som ikke ved normale og rimelige foranstaltninger kunne erkendes forud for afgivelse af tilbud. F.eks. fundamenter, store sten, affald. manglende bund, tykke muldlag osv.

Forurenet jord:

Tilbuddet er afgivet under forudsætning af, at overskydende jord kan bortskaffes som ren jord – forureningsklasse 0/1.

Oplysninger om kabler og rør:

Anlægsgartneren kan ikke gøres ansvarlig for skader på kabler og rør, hvis køber ikke har udpeget dem inden igangsætning. Dog undtagen hvis anlægsgartneren burde kunne have forudset placeringen af disse ud fra dæksler, bokse og afdækning i form af bånd mv.

Græsplæner:

Hvis ikke andet er aftalt, afleveres græsplæner reguleret og tilsået inden fremspiring af græsset. Hvilket betyder, at sælger/anlægsgartneren ikke kan gøres ansvarlig for mangler, så som manglende spiring, hvis den manglende spiring skyldes vejret – tørke, jordfygning, bortskylning af jord mv.

– Er jorden grubbet kort tid før anlæg af græsplæne, vil der på sigt kunne forekomme sætninger, når grubespor sætter sig. Hvilket ikke betragtes som en mangel.

– Ved udlægning af rullegræs, hvor der i perioder er skygge, vil der ofte være behov for eftersåning med skyggegræs. Hvilket ikke betragtes som en mangel.

Betonprodukter:

Ved sammensætning af forskellige betonprodukter (forskellig størrelse og tykkelse på fliser, topsten/normal sten til støttemure mv.) kan der forekomme farveforskelle, da produkterne kan være støbt på forskellige tidspunkter og evt. på forskellige produktionssteder.

Belægning:

Belægninger fuges med almindeligt fugesand hvis andet ikke er beskrevet i tilbuddet, belægningen fuges 1 gang når arbejdet er færdigt og man skal påregne at man løbende skal feje fugemateriale i fugerne selv.

Ved omlægning eller udskiftning af belægning på eksisterende bund er Anlægsgartneren ikke ansvarlig for sætninger.

Aflevering:

Arbejdet betragtes som afleveret, når sælger/anlægsgartneren har meddelt køber, at det er udført, eller der er afholdt afleveringsforretning.

Betaling:

Hvis ikke andet er aftalt har sælger/anlægsgartner efter skriftlig anmodning løbende ret til betaling for udførte arbejder og leverede materialer. Betaling skal ske netto kontant hvis andet ikke er beskrevet i tilbuddet.

Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne er sælger/anlægsgartner berettiget til at opkræve renter i henhold til rentelovens regler, dvs. Nationalbankens udlånsrente + 8 % p.a.

Accepteret tilbud der ikke ønskes udført faktureres med 10% a tilbudssummen samt udgifter til materialer mm. Der er sat i ordre eller købt.

Garantiordning:

Den leverede ydelse er omfattet af Håndværkergaranti.dk via vores medlemskab af Danske Anlægsgartnere.

Plantegaranti:

Plantegarantien er gældende så længe anlægsgartneren forestår fuld vedligeholdelsen inkl. vanding af de plantede planter. Vedligeholder anlægsgartneren ikke de plantede planter, kan anlægsgartneren kun gøres ansvarlig for fejl ved selve plantningen – så som: plantehullets udformning, plantedybde og kvaliteten af leverede planter mv.

Løsning af tvister:

Eventuelle tvister løses ved Håndværkets Ankenævn – hvanke.dk

Registrering af persondata:

Vi registrerer følgende: Navn, adresse, telefon- og mobilnummer, e-mail og eventuelt kontaktperson. De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer og serviceydelser, som er købt op til 6 år efter aflevering.